Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo gmina Pakość

       Pakość, dnia 20 października 2022 r.
                                                                                    
KIO.6220.31.2020.PG  
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk i Daniel Kowalczyk Sp. j.z siedzibą w m. Wojdal, wnioskiem z dnia 11 grudnia 2020 r. (data wpływu), zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20 października 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny pospolitej związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numerami 42/4, 41/6, 41/9, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 59/2, 60, 61, 62/2, 62/3, 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 74/1, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 114/1, 115/6 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo gmina Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Pakość, dnia 20 września 2022 r.
KIO.6220.31.2020.PG                                                    


Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego


W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Spółka jawna z siedzibą w m. Wojdal, wnioskiem z dnia 11 grudnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
 
zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny pospolitej związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numerami 42/4, 41/6, 41/9, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 59/2, 60, 61, 62/2, 62/3, 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 74/1, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 114/1, 115/6 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo gmina Pakość”.

    Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


                                                       Pakość, dnia 11 stycznia 2022 r.
KIO.6220.31.2020.PG
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek złożony przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Spółka jawna z siedzibą w m. Wojdal, z dnia 11 grudnia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny pospolitej związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numerami 42/4, 41/6, 41/9, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 59/2, 60, 61, 62/2, 62/3, 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 74/1, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 114/1, 115/6 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo gmina Pakość”.

W powyższej sprawie, 6 maja 2021 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.31.2020.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numerami 42/4, 41/6, 41/9, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 59/2, 60, 61, 62/2, 62/3, 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 74/1, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 114/1, 115/6 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo gmina Pakość”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 12 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (12 stycznia 2022)
Opublikował: Paulina Gad (13 stycznia 2022, 14:09:51)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (21 października 2022, 07:52:44)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 102