Budowy obiektu tymczasowego – masztu do pomiarów kierunku i prędkości wiatru wraz z infrastrukturą na terenie części działki 18 położonej w miejscowości Dziarnowo

Pakość, dnia 12 lutego 2009r.

N/Znak: KIO 7331-66/08//09

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że z dniem 16 lutego 2009 r. zostaje wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku firmy Evelop Poland spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Garbary 56, 61-758 Poznań, z dnia 15.01.2009r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy obiektu tymczasowego – masztu do pomiarów kierunku i prędkości wiatru wraz z infrastrukturą na terenie części działki 18 położonej  w miejscowości Dziarnowo, gmina Pakość.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w  dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 do 12:00.

Powyższe zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej – adres www.bip.pakosc.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (16 lutego 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (16 lutego 2009, 08:29:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3340