Budowa pola liniowego w istniejącej rozdzielni 110kV i zmiana wyprowadzeń trzech linii w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Pakość, na terenie części działki nr 67/4 obręb Wielowieś

Pakość, 24 stycznia 2019 r.
KIO.6733.1.3.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 24 stycznia 2019 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Dr E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie pola liniowego w istniejącej rozdzielni 110kV i zmianie wyprowadzeń trzech linii w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Pakość, na terenie części działki nr 67/4 obręb Wielowieś, gm. Pakość.
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (24 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2019, 18:45:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316