Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień”

                                                                         Pakość, dnia 12 lipca 2021 r.
                                                                           
KIO.6220.8.2021.PG      

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana XXXXX XXXXX, reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wnioskiem z dnia 8 marca 2021 r. (data wpływu: 12.03.2021 r.), zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m
że w dniu 12 lipca 2021 r. została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
Pakość, dnia 17 czerwca 2021 r. 

KIO.6220.8.2021.PG

 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego 

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, za pośrednictwem pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXX, wnioskiem z dnia 8 marca 2021 r. (data wpływu: 12 marca 2021 r.), w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 
zawiadamiam strony 
o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień”

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (17 czerwca 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (22 czerwca 2021, 11:58:56)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (12 lipca 2021, 08:13:19)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120