Prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze skupem złomu i odpadów w oparciu o istniejącą infrastrukturę, planowanego na dz. nr 327/36 w Pakości obręb nr 3

   Pakość, dnia 25 listopada 2021 r.

KIO.6220.30.2020.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. WODROLEX, wnioskiem z dnia 4 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 25 listopada 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze skupem złomu i odpadów w oparciu o istniejącą infrastrukturę, planowanego na dz. nr 327/45, 327/46 (przed podziałem dz. nr 327/36) w Pakości obręb nr 3”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
 Pakość, dnia 9 listopada 2021 r.
KIO.6220.30.2020.HR
Obwieszczenie 
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Spółkę WODROLEX, wnioskiem z dnia 4 grudnia 2020 r. (data wpływu), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze skupem złomu i odpadów w oparciu o istniejącą infrastrukturę, planowanego na dz. nr 327/36 w Pakości obręb nr 3”.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (w dniach i godzinach pracy Urzędu), bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie do 24 listopada 2021 r.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 


Pakość, dnia 13 lipca 2021 r.
KIO.6220.30.2020.HR

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
podaję do publicznej wiadomości informację o:
  • wydaniu postanowienia z dnia 22 marca 2021 r, znak: KIO.6220.30.2020.HR, ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze skupem złomu i odpadów w oparciu o istniejącą infrastrukturę, planowanego na dz. nr 327/36 w Pakości obręb nr 3”,
  • złożeniu w dniu 18 maja 2021 r. przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz uzupełnieniu przedmiotowego raportu w dniu 13 lipca 2021 r.,
  • przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
  • wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, jako organu właściwego w sprawie,
  • wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii ws. realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, jako organu właściwego w sprawie.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: h.ryterska@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Niezbędna dokumentacja sprawy będzie wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 . Z ww. dokumentacją sprawy można zapoznać się w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości. 

Pakość, dnia 14 kwietnia 2021 r.
                        
KIO.6220.30.2020.HR
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). 

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Spółki z o. o. WODROLEX, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze skupem złomu i odpadów w oparciu o istniejącą infrastrukturę, planowanego na dz. nr 327/36 w Pakości obręb nr 3”, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021r., znak: KIO.6220.30.2020.HR, do czasu przełożenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 15 kwietnia 2021 r.


Pakość, dnia 22 marca 2021 r.
KIO.6220.30.2020.HR
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
 
W związku z wnioskiem złożonym przez Spółkę z o. o. WODROLEX, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze skupem złomu i odpadów w oparciu o istniejącą infrastrukturę, planowanego na dz. nr 327/36 w Pakości obręb nr 3” , zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości:
że dnia 22 marca 2021 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.30.2020.HR, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze skupem złomu i odpadów w oparciu o istniejącą infrastrukturę, planowanego na dz. nr 327/36 w Pakości obręb nr 3”.
 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.
W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 23 marca 2021 r.

 

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (22 marca 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (24 marca 2021, 11:01:54)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (26 listopada 2021, 13:02:18)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203