Budowa trzytorowej linii kablowej SN wraz z linią światłowodową i infrastrukturą techniczną dla zasilenia farmy fotowoltaicznej

Pakość, 25 stycznia 2023 r.
 KIO.6733.1.3.2023

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 25 stycznia 2023 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek QPV Pakość sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie trzytorowej linii kablowej SN wraz z linią światłowodową i infrastrukturą techniczną dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ew. 279 w obrębie Kościelec oraz działce o nr ew. 12/8 w obrębie Dziarnowo, prowadzonej do istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Inowrocław Rąbinek zlokalizowanej w gminie Inowrocław (miasto) na terenie części działki nr 50 obręb Dziarnowo gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 15 listopada 2022 r.
KIO.6733.33.5.2022          
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca    2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

                                                             zawiadamiam,

że na wniosek QPV Pakość sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, z dnia 18 października 2022 r., uzupełniony dnia 04 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy trzytorowej linii kablowej SN wraz z linią światłowodową i infrastrukturą techniczną dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ew. 279 w obrębie Kościelec oraz działce o nr ew. 12/8 w obrębie Dziarnowo, prowadzonej do istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Inowrocław Rąbinek zlokalizowanej w gminie Inowrocław (miasto) na terenie części działki nr 50 obręb Dziarnowo, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (15 listopada 2022)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (15 listopada 2022, 09:22:23)

Ostatnia zmiana: Lidia Puszczykowska (25 stycznia 2023, 12:38:03)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 32