„Eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 /h realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 78/2, położonej w miejscowości Radłowo, obręb 0010 Radłowo”

Pakość, dnia 16 kwietnia 2021 r. 
KIO.6220.1.2021.PG 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego 

W związku ze złożonym przez Panią xxxxxx xxxxx, za pośrednictwem pełnomocnika Pana xxxxx xxxxx, wnioskiem z dnia 8 lutego 2021 r. (data wpływu: 12 lutego 2021 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), 

zawiadamiam strony o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 /h realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 78/2, położonej w miejscowości Radłowo, obręb 0010 Radłowo”. 

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (16 kwietnia 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (20 kwietnia 2021, 08:18:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113