Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość Solar Park – część 1/2” o mocy przyłączeniowej do 25MW

Pakość,  25 października 2022 r.
 KIO.6730.2.9.2022

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu  25 października 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość Solar Park – część 1/2” o mocy przyłączeniowej do 25MW na terenie działek nr 2, 3, 10 oraz części działek nr 7, 9/4 obręb Wielowieś, gm. Pakość.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu. Od dnia 25 października 2022 r. treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakość na okres 14 dni.

treść decyzji (136kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (25 października 2022)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (25 października 2022, 11:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37