Przebudowa drogi gminnej Ludwiniec-Wierzejewice położonej na działkach nr 39-obręb Ludwiniec, gm. Pakość oraz nr 50/2-obręb Wierzejewice, gm. Janikowo

            Pakość, dnia 3 sierpnia  2009 r.

N/znak: KIO 7624-12-10/09

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 czerwca 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 3 sierpnia 2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Ludwiniec- Wierzejewice położonej na działkach nr 39- obręb Ludwiniec, gm. Pakość oraz nr 50/2- obręb Wierzejewice, gm. Janikowo.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Pakości w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
   
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
Pakość, dnia 3 sierpnia 2009 r.
N/znak: KIO 7624-12-9/09

Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

    Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 3 sierpnia 2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Ludwiniec- Wierzejewice położonej na działkach nr 39- obręb Ludwiniec, gm. Pakość oraz nr 50/2- obręb Wierzejewice, gm. Janikowo.
Pakość, dnia 10 lipca 2009 r.

N/znak: KIO 7624-12-7/09

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

          W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 czerwca 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 10 lipca 2009r. zostało wydane postanowienie niestwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej Ludwiniec- Wierzejewice położonej na działkach nr 39- obręb Ludwiniec, gm. Pakość oraz nr 50/2- obręb Wierzejewice, gm. Janikowo.
   
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Pakości w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.
   
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

N/znak: KIO 7624-12-2/09


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

      W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 czerwca 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że z dniem 24 czerwca 2009r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej Ludwiniec-Wierzejewice położonej na działkach nr 39-obręb Ludwiniec, gm. Pakość oraz nr 50/2-obręb Wierzejewice, gm. Janikowo. Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Starosty Inowrocławskiego oraz Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej konieczności sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (24 czerwca 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (24 czerwca 2009, 12:28:52)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (3 sierpnia 2009, 14:01:06)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia i obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2080