Budowa kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych w Pakości

Pakość, dnia 22 grudnia  2009r.
N/znak: KIO 7624-19-12/09

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

    W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 października 2009r., zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22 grudnia 2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych na działkach nr 4, 12, 13/3, 21/21, 31/1, 48, 55, 66, 67, 153/1, 153/2, 157/1, 157/2, 189, 191, 196,  221, 240, 259/3, 263, 270, 275, 281, 290, 292  w Pakości, gm. Pakość.   
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
Pakość, dnia 22 grudnia 2009r.
N/znak: KIO 7624-19-11 /09

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze wznowieniem postępowania oraz złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 października 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 22 grudnia 2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych na działkach nr 4, 12, 13/3, 21/21, 31/1, 48, 55, 66, 67, 153/1, 153/2, 157/1, 157/2, 189, 191, 196,  221, 240, 259/3, 263, 270, 275, 281, 290, 292  w Pakości, gm. Pakość.
   
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.
   
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.


 
Pakość, dnia 19 listopada 2009r.
N/znak: KIO 7624-19-7 /09

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

    W związku ze wznowieniem postępowania oraz złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 października 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 18 listopada 2009r. zostało wydane postanowienie niestwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych w Pakości.   
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.    
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
Pakość, dnia 23 października 2009r.
N/znak: KIO 7624-19-5/09

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku ze wznowieniem postępowania oraz złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 października 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że z dniem 23 października 2009r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych w Pakości. Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Starosty Inowrocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej konieczności sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (2 listopada 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (2 listopada 2009, 11:56:34)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (23 grudnia 2009, 11:34:33)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1929