Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 22/2 oraz 114 obręb Radłowo, gmina Pakość”,

  Pakość, dnia 19 sierpnia 2021 r.

KIO.6220.32.2020.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 19 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 22/2 i 114 obręb Radłowo, gmina Pakość.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 


Pakość, dnia 26 marca 2021 r.
                   
KIO.6220.32.2020.HR
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

podaję do publicznej wiadomości informację o:

wydaniu postanowienia z dnia 25 lutego 2021 r, znak: KIO.6220.32.2020.HR, ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 22/2 oraz 114 obręb Radłowo, gmina Pakość, 

złożeniu w dniu 22 marca 2021 r. przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia,

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,

wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, jako organu właściwego w sprawie.


Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: h.ryterska@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r.

Niezbędna dokumentacja sprawy będzie wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 . Z ww. dokumentacją sprawy można zapoznać się w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. KIO.6220.32.2020.HR

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

podaję do publicznej wiadomości informację o:
zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Pana xxxxxxxxxxxxxx, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 22/2 oraz 114 obręb Radłowo, gmina Pakość”, postanowieniem z dnia 15 marca 2021r., znak: KIO.6220.32.2020.HR, do czasu przełożenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Radłowo. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 16 marca 2021 r.Pakość, dnia 25 lutego 2021 r.
KIO.6220.32.2020.HR
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
 
W związku z wnioskiem złożonym przez Pana xxxxxxxxxxxxxx, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 22/2 oraz 114 obręb Radłowo, gmina Pakość”, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości:
że dnia 25 lutego 2021 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.32.2020.HR, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid.  22/2 oraz 114 obręb Radłowo, gmina Pakość”.
 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.
W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Radłowo. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 25 lutego 2021 r.

postanowienie (292kB) pdf


Pakość, dnia 3 sierpnia 2021 r.
KIO.6220.32.2020.HR

Obwieszczenie 
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 29 grudnia 2021 r. (data wpływu: 31 grudnia 2021 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 22/2 oraz 114 obręb Radłowo, gmina: Pakość.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (w dniach i godzinach pracy Urzędu), bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 


metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (25 lutego 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (25 lutego 2021, 13:46:07)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (19 sierpnia 2021, 15:10:35)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 230