Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 416/9, 416/10, 416/15, 416/16, 416/17, 416/22, 416/27 oraz części działki nr 120, obręb 3, m. Pakość.

Pakość, 14 czerwca  2017 r. 
 KIO.6733.3.9.2017 
  
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam
  
że w dniu 14 czerwca 2017 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 416/9, 416/10, 416/15, 416/16, 416/17, 416/22, 416/27, 120, obręb 3, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº - 12ºº, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
  
  
Rozdzielnik: 
1.        Tablica ogłoszeń. 
2.        Strona BIP 
3.        aa

Pakość, 20 kwietnia 2017 r.  
KIO.6733.3.3.2017          
                                                          
OBWIESZCZENIE  
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

  
Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam   

że, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, z dnia 14 kwietnia 2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 416/9, 416/10, 416/15, 416/16, 416/17, 416/22, 416/27 oraz części działki nr 120, obręb 3, m. Pakość.     

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº- 12ºº, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia od dnia publicznego ogłoszenia.     

Rozdzielnik: 
1.       Tablica ogłoszeń. 
2.       Strona BIP. 
3.       aa.   


Osoba prowadząca: Adrianna Nowicka, tel. (52) 566 60 90 

metryczka


Wytworzył: Adrianna Nowicka (20 kwietnia 2017)
Opublikował: Adrianna Nowicka (20 kwietnia 2017, 13:52:16)

Ostatnia zmiana: Adrianna Nowicka (14 czerwca 2017, 12:23:18)
Zmieniono: obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 397