Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości

Pakość, 11 marca 2022 r. 
KIO.6733.3.7.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam,

że w dniu 11 marca 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości na terenie działek nr 288, 332/5, 332/3, 333/2 oraz części działek nr 386/1, 212/1 obręb 2, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 21 lutego 2022 r. 
KIO.6733.3.3.2022

OBWIESZCZENIE 
o wniesieniu zmiany do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 

zawiadamiam strony o wniesieniu zmiany do złożonego wniosku, 

przez Gminę Pakość, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości na terenie działek nr 288, 278/2, 332/5, 332/3, 333/2 oraz części działek nr 386/1, 212/1 obręb 2, m. Pakość, dot. wykreślenia z wniosku działki nr 278/2 obręb 2, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Pakość, 17 listopada 2021 r. 
KIO.6733.17.3.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

zawiadamiam, 

że na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX z dnia 12 listopada 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości na terenie działek nr 288, 278/2, 332/5, 332/3, 333/2 oraz części działek nr 386/1, 212/1 obręb 2, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (17 listopada 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (17 listopada 2021, 14:13:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (11 marca 2022, 09:04:09)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 109