Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość 2” o mocy do 10 MW zlokalizowanej na części działki o nr ew. 12/8, obręb Dziarnowo oraz części działki o nr ew. 279, obręb Kościelec, gmina Pakość

KIO.6220.13.2018.PG

Obwieszczenie
o sprostowaniu oczywistej omyłki
 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
zawiadamiam strony

o wydaniu postanowienia z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w decyzji Burmistrza Pakości z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: KIO.6220.13.2019.PG, w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość 2” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 12/8, obręb Dziarnowo oraz części działki o nr ew. 279, obręb Kościelec, gmina Pakość, powiat inowrocławski”.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 7 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (23 listopada 2021)
Opublikował: Paulina Gad (23 listopada 2021, 07:01:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92