Budowa farmy fotowoltaicznej z ewentualnym magazynem energii na terenie części działki nr 307 obręb Radłowo, gm. Pakość

Pakość, 08 lipca 2022 r.
 KIO.6730.89.16.2022

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 08 lipca 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej z ewentualnym magazynem energii na terenie części działki nr 307 obręb Radłowo, gm. Pakość.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu. Od dnia 08 lipca 2022 r. treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakość na okres 14 dni.

treść decyzji (122kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (8 lipca 2022)
Opublikował: Magdalena Gromek (8 lipca 2022, 08:50:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55