Budowa odcinka sieci wodociągowej, na terenie części działek 134/2, 171 obr. Kościelec, gm. Pakość.

Pakość, 22 października 2019 r. 
 KIO.6733.14.8.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 22 października 2019 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 134/2, 171 obręb Kościelec, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 30 sierpnia 2019 r.

KIO.6733.14.3.2019         

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
    
zawiadamiam, 

że na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, z dnia 21 sierpnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej, na terenie części działek 134/2, 171 obr. Kościelec, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia od dnia publicznego ogłoszenia.  

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (30 sierpnia 2019)
Opublikował: Magdalena Gromek (30 sierpnia 2019, 08:18:03)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (22 października 2019, 10:25:24)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335