Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość 1” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 34/87, obręb Dziarnowo

KIO.6220.10.2019.PG

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Panią XXXXX XXXXX, pełnomocnika Quadran Polska Sp. z o. o., wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2019r. (data wpływu: 27.08.2019r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 23 grudnia 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość 1” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 34/87, obręb Dziarnowo, gmina Pakość, powiat inowrocławski.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.


Pakość, dnia 10 grudnia 2019 r.
KIO.6220.10.2019.PG

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Panią A.... S...., pełnomocnika Quadran Polska Sp. z o. o., wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2019r. (data wpływu: 27.08.2019r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację o:

możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość 1” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 34/87, obręb Dziarnowo, gmina Pakość, powiat inowrocławski”.
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (11 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (12 grudnia 2019, 15:02:26)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (7 stycznia 2020, 18:17:30)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 567