Vademecum wyborcy

1. Kto ma prawo udziału w głosowaniu w mieście i gminie Pakość.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, jest wpisany do stałego rejestru wyborców w Pakości (tzn. posiada w Pakości zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców w Pakości na pisemny wniosek na podstawie decyzji Burmistrza).
 
2. Głosowanie w miejscu pobytu stałego oraz czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.
Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w mieście i gminie Pakość. Wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie miasta i gminy w Pakość, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. Wyborca przebywający czasowo na terenie miasta i gminy Pakość w dniu wyborów może głosować w mieście i gminie Pakość jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Pakości najpóźniej  do dnia 20 października 2015 r. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (do pobrania na dole strony): Wniosek może dotyczyć lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podawana jest do wiadomości publicznej przez Burmistrza Pakości w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania,
Wniosek musi zostać sporządzony na piśmie, podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do Urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym Urzędu). Datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do Urzędu a nie data jego nadania (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

3. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim w Pakości, jeżeli wyborca będzie w Pakości ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r. Wniosek można składać pisemnie, telefaksem numer faksu 52 566 60 75 lub w formie elektronicznej na adres um@pakosc.pl Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w wyborach może odebrać tylko osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Zaświadczenie o prawie do głosowania jest sporządzane po stawieniu się w Urzędzie wyborcy lub jego pełnomocnika. Dlatego w przypadku osobistego odbioru zaświadczenia wcześniejsze nadesłanie wniosku o jego wydanie, np. elektronicznie nie przyspieszy załatwienia sprawy. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (do pobrania na dole strony): Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzony dla miasta i gminy Pakość Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

4. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy: przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania, zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miejski w Pakości potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie, zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów.

5. Udostępnienie spisów wyborców.
W okresie między 5 października 2015 r. a 19 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Pakości,pokój nr 1 ,w godzinach pracy urzędu, czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (108kB) pdf

Wniosek o dopisanie do spisu wyborów - czasowe przebywanie (57kB) pdf

Wniosek o udostepnienie spisu-wybory do sejmu i senatu (40kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krystyna Krajnik (6 października 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (7 października 2015, 12:55:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774