Budowa nabrzeża nr II wraz z pomostami, na terenie części działki nr 2/1, obręb Mielno, gm. Pakość.

Pakość, 18 października 2019 r. 
 KIO.6730.96.11.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.96.3.2019 z dnia 02 lipca 2019 r. 
  
zawiadamiam, 
 
że w dniu 18 października 2019 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy, na wniosek YACHT Klub Polski Inowrocław, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie nabrzeża nr II wraz z pomostami, na terenie części działki nr 2/1 obręb Mielno, gm. Pakość.   

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
 
 
 
  
Pakość, 02 października 2019 r.  
 KIO.6730.96.8.2019 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.96.3.2019 z dnia 02 lipca 2019 r. 

zawiadamiam, 

strony postępowania, iż zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przez YACHT Klub Polski Inowrocław, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie nabrzeża nr II wraz z pomostami, na terenie części działki nr 2/1, obręb Mielno, gm. Pakość. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od publicznego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (2 października 2019)
Opublikował: Magdalena Gromek (2 października 2019, 09:01:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (18 października 2019, 12:34:15)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335