Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej słupowej SN/nn, słupa SN, linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nn 0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego nn/ szafy kablowej nn/ szafy kablowo-pomiarowej nn

Pakość, 20 lipca 2022 r.
 KIO.6733.15.12.2022

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam,

że w dniu 20 lipca 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej słupowej SN/nn, słupa SN, linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nn 0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego nn/ szafy kablowej nn/ szafy kablowo-pomiarowej nn, w związku z realizacją zadania inwestorskiego o nazwie: „Przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. domu jednorodzinnego na działce nr 143 ze zwiększoną mocą przyłączeniową (obręb Wielowieś, gm. Pakość)” na terenie części działki nr 143 obręb Wielowieś, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.Pakość, 19 maja 2022 r.
KIO.6733.15.3.2022          

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
                                                             
zawiadamiam,

że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, z dnia 16 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej słupowej SN/nn, słupa SN, linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nn 0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego nn/ szafy kablowej nn/ szafy kablowo-pomiarowej nn, w związku z realizacją zadania inwestorskiego o nazwie: „Przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. domu jednorodzinnego na działce nr 143 ze zwiększoną mocą przyłączeniową (obręb Wielowieś, gm. Pakość)” na terenie części działki nr 143 obręb Wielowieś, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (19 maja 2022)
Opublikował: Magdalena Gromek (19 maja 2022, 09:41:05)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (20 lipca 2022, 13:08:00)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73