Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku w obrębie miejscowości Wojdal, gmina Pakość

                                                                                          Pakość, dnia 10 lutego 2021 r.
KIO.6220.20.2019.PG


OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek Kopalni Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk i Daniel Kowalczyk Spółka Jawna z dnia 10 grudnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69/3, 69/4, 69/5, 69/8, 70/4, 70/5, 84/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/3 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Wojdal, gmina Pakość”.

W powyższej sprawie, 9 marca 2020 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.20.2019.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69/3, 69/4, 69/5, 69/8, 70/4, 70/5, 84/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/3 obręb Wojdal, gmina Pakość”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organami administracji właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz udzielenia opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 10 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu.Zgodnie z  art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.                                                                                         Pakość, dnia 3 sierpnia 2021 r.
KIO.6220.20.2019.PG                                                                                                                                                                   
Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego


W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk i Daniel Kowalczyk Sp. J., wnioskiem z dnia 10 grudnia 2021 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69/3, 69/4, 69/5, 69/8, 70/4, 70/5, 84/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/3 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Wojdal, gmina Pakość”.
    Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


KIO.6220.20.2019.PG                                                         Pakość, dnia 31sierpnia 2021 r.
                                                                                                                                                                          
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk i Daniel Kowalczyk Sp. J., wnioskiem z dnia 10 grudnia 2019 r. (data wpływu), zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69/3, 69/4, 69/5, 69/8, 70/4, 70/5, 84/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/3 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Wojdal, gmina Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (576kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (10 lutego 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (11 lutego 2021, 11:36:51)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (1 września 2021, 14:08:51)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 160