Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE długości łącznej do 80m w pierwszej klasie lokalizacji na terenie działek nr 151, 142/9 obręb 1, m. Pakość

Pakość, 01 czerwca 2022 r.
 KIO.6733.9.15.2022

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam,
że w dniu 01 czerwca 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90 PE długości łącznej do 80m w pierwszej klasie lokalizacji na terenie części działek nr 142/9, 151 obręb 1, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 18 marca 2022 r.
KIO.6733.9.6.2022          
OBWIESZCZENIE
o wniesieniu zmiany do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 

zawiadamiam strony o wniesieniu zmiany do złożonego wniosku,

przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią XXX XXXXX, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE długości łącznej do 80m w pierwszej klasie lokalizacji na terenie działki nr 151 obręb 1, m. Pakość, dot. rozszerzenia terenu inwestycji o działkę nr 142/9 obręb 1, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


Pakość, 16 lutego 2022 r. 
KIO.6733.9.3.2022 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

zawiadamiam, 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią XXX XXXXX z dnia 10 lutego 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE długości łącznej do 80m w pierwszej klasie lokalizacji na terenie działki nr 151 obręb 1, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (16 lutego 2022)
Opublikował: Magdalena Gromek (16 lutego 2022, 07:20:34)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (1 czerwca 2022, 10:21:21)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108