Przebudowa przepompowni ścieków wraz z budową kolektora sanitarnego

N/Znak: KIO 7331-1/2004                                                   Pakość, dnia 06.01.2004 r.

Burmistrz Pakości

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz stosownie do art. 31 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717).

zawiadamia się, że z dniem 07 stycznia 2004r. zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie z wniosku FIRMY KONSULTACYJNO- PROJEKTOWEJ  GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ wadis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gajowej 99, 85-087 Bydgoszcz, z dnia 19.12.2003r. o wydanie decyzji o ustalenie  warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej wraz z budową kolektora sanitarnego w ulicy Lipowej w Pakości.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w  dniach pracy Urzędu od godz. 8°° do 12°°.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

N/Znak: KIO 7331-1/2004                                                   Pakość, dnia 05.03.2004 r.

Burmistrz Pakości

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz stosownie do art. 31 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717).

zawiadamia się, że z dniem 05 marca 2004r. zostało zakończone postępowanie w sprawie z wniosku FIRMY KONSULTACYJNO- PROJEKTOWEJ  GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ wadis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gajowej 99, 85-087 Bydgoszcz, z dnia 19.12.2003r. o wydanie decyzji o ustalenie  warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej wraz z budową kolektora sanitarnego w ulicy Lipowej w Pakości.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w  dniach pracy Urzędu od godz. 8°° do 12°°.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (6 stycznia 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 czerwca 2006, 07:55:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2784