Budowa sieci wodociągowej w m. Mielno, gm. Pakość na terenie działek nr 36, 37/10 obręb Mielno, gm. Pakość.

Pakość, 19 lipca 2021 r. 
 KIO.6733.7.12.2021


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 19 lipca 2021 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Mielno, gm. Pakość na terenie działek nr 36/, 37/10 obręb Mielno, gm. Pakość. 
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 29 kwietnia 2021 r. 
KIO.6733.7.3.2021         

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741)                                                             
zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika xxxx xxxxxxxx z dnia 12 kwietnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci wodociągowej w m. Mielno, gm. Pakość na terenie działek nr 36, 37/10 obręb Mielno, gm. Pakość. 
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (29 kwietnia 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (29 kwietnia 2021, 13:22:26)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (19 lipca 2021, 11:23:30)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 139