Przebudowa, oraz zmiana sposobu użytkowania części socjalnej budynku kotłowni na cele mieszkalne, na terenie działki nr 417/2, obręb 3, m. Pakość.

Pakość, 01 sierpnia 2019 r. 
 KIO.6730.77.9.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E


  
Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.77.3.2019 z dnia 22 maja 2019 r. 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 01 sierpnia 2019 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy, na wniosek PUG Sp. z o.o. w Pakości, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części socjalnej budynku kotłowni na cele mieszkalne, na terenie działki nr 417/2 obręb 3, m. Pakość.   

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Pakość, 08 lipca 2019 r.   
KIO.6730.77.6.2019
 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.77.3.2019 z dnia 22 maja 2019 r. 

zawiadamiam, 

strony postępowania, iż zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części socjalnej budynku kotłowni na cele mieszkalne, na terenie działki nr 417/2, obręb 3, m. Pakość. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od publicznego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (8 lipca 2019)
Opublikował: Magdalena Gromek (8 lipca 2019, 13:43:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (1 sierpnia 2019, 13:14:57)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 347