Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego (nr 290) na przedszkole specjalne na terenie działki nr 215/1 obręb 3, m. Pakość.

Pakość, 13 lipca 2021 r. 
KIO.6730.91.14.2021


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.91.3.2021 z dnia 01 kwietnia 2021 r.

zawiadamiam,

że w dniu 13 lipca 2021 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy, dla zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego (nr 290) na przedszkole specjalne na terenie działki nr 215/1 obręb 3, m. Pakość. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 11 czerwca 2021 r. 
KIO.6730.91.11.2021
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.91.3.2021 z dnia 01 kwietnia 2021 r.
zawiadamiam,
strony postępowania, iż zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu, dla zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego (nr 290) na przedszkole specjalne na terenie działki nr 215/1, obręb 3, m. Pakość.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od publicznego obwieszczenia.Pakość, 21 maja 2021 r. 
KIO.6730.91.8.2021          

OBWIESZCZENIE
o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49a oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: KIO.6730.91.3.2021 z dnia 01 kwietnia 2021 r. 
zawiadamiam, 
o wystąpieniu w dniu 21 maja 2021 r. przez tut. organ do:
1.    Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu,
o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego (nr 290) na przedszkole specjalne na terenie działki nr 215/1 obręb 3, m. Pakość.
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z projektem decyzji oraz innymi dokumentami dotyczącymi sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu.     

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (21 maja 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (21 maja 2021, 10:27:35)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (13 lipca 2021, 12:54:27)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 158