Wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego otworu studziennego nr 1a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia przy ul. Jankowskiej w Pakości

KIO.6220.27.2020.PG
Obwieszczenie  

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

zawiadamiam strony

o wydaniu postanowienia z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w decyzji Burmistrza Pakości z dnia 29 marca 2021 r. znak: KIO.6220.27.2020.PG w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego – awaryjnego otworu studziennego nr 1a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia przy ul. Jankowskiej w Pakości gm. Pakość” na terenie działki o nr ewid. 331/1, obręb 3, gmina Pakość”.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.KIO.6220.27.2020.PG

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. z siedzibą w Pakości, za pośrednictwem pełnomocnika Pana xxxxx xxxxx, wnioskiem z dnia 9 listopada 2020 r. (data wpływu: 12 listopada 2020 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 29 marca 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego – awaryjnego otworu studziennego nr 1a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia przy ul. Jankowskiej w Pakości gm. Pakość”.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.

KIO.6220.27.2020.PG

Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Pana XXXXXX XXXXXX, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik, reprezentującego  Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. z siedzibą w Pakości, wnioskiem z dnia 9 listopada 2020 r. (data wpływu: 12.11.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam strony
 
o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego – awaryjnego otworu studziennego nr 1a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia przy ul. Jankowskiej w Pakości gm. Pakość”.
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (2 marca 2021)
Opublikował: Jacek Malinowski (2 marca 2021, 14:30:58)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 kwietnia 2021, 13:18:41)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o sprostowaniu omyłki pisarskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165