Zarządzenie Burmistrza Pakości z dnia 30 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI 
z dnia 30 lipca 2015 r.  
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.2) w związku z postanowieniem  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1017), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie:
 1. urzędowych obwieszczeń wyborczych, następujące miejsca na terenie gminy Pakość:
  - tablica informacyjna przy ul. Barcińskiej w Pakości usytuowana w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego w Pakości,
  - tablica informacyjna przy ul. Mogileńskiej w Pakości usytuowana w pobliżu Klubu „Jubilat” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  - tablice informacyjne usytuowane w sołectwach z terenu gminy Pakość, 
 2. plakatów wszystkich komitetów wyborczych, następujące miejsca na terenie gminy Pakość:
  - słup informacyjny usytuowany w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości,
  - słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości,
  - słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości.
§ 2. Każdemu komitetowi wyborczemu wyznacza się do dyspozycji na umieszczenie swoich materiałów wyborczych na słupach informacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2),  powierzchnię wynikającą z ilorazu:
 • 10,19 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości,
 • 8,22 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości, 
 • 8,17 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości. 
§ 3. Plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód oraz w równych częściach wyznaczonych miejsc odpowiadających ilorazowi powierzchni, o którym mowa w § 2 zarządzenia.
 
§ 4. Plakaty, hasła i inne materiały wyborcze lub urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Pakości ds. wyborów – urzędnikowi wyborczemu.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość, a także poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i 1072.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r., poz. 179, 180 i 1072. 
 


 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Burmistrz niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewnia na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podaje wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Szymon Łepski (30 lipca 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (31 lipca 2015, 09:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 817