„Zbieranie, przetwarzanie i odzysk odpadów na terenie działek o nr ewid. 37/1, 37/3 i 37/5 w miejscowości Dziarnowo, gmina Pakość”,

postanowienie z dnia 14.09.2022 r. prostujące oczywistą omyłkę - treść (153kB) pdf

Pakość, dnia 23 maja 2022 r.

KIO.6220.2.2021.HR

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. WORLDWIDE INVEST LINE wnioskiem z dnia 15 lutego 2021 r. (data wpływu), zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m:
że w dniu 23 maja 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie, przetwarzanie i odzysk odpadów na terenie działek o nr ewid. 37/1, 37/3 i 37/5 w miejscowości Dziarnowo, gmina Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.
Pakość, dnia 1 grudnia 2021 r.
        
KIO.6220.2.2021.HR
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamia, że na wniosek złożony przez Spółkę z o. o. Worldwide Invest Line z siedzibą w Warszawie, z dnia 15 lutego 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu, przetwarzaniu i odzysku odpadów na terenie działek o nr ewid. 37/1, 37/3 i 37/5 w miejscowości Dziarnowo, gmina Pakość”.
W powyższej sprawie, 23 lipca 2021 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.2.2021.HR, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu. 

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres h.ryterska@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.Pakość, dnia 23 lipca 2021 r.
KIO.6220.2.2021.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
 
 
W związku z wnioskiem złożonym przez Spółkę z o. o. WORLDWIDE INVEST LINE, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu, przetwarzaniu i odzysku odpadów na terenie działek o nr ewid. 37/1, 37/3 i 37/5 w miejscowości Dziarnowo, gmina Pakość”, zgodnie z art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

podaję do publicznej wiadomości:
że dnia 23 lipca 2021 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.2.2021.HR, ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu, przetwarzaniu i odzysku odpadów na terenie działek o nr ewid. 37/1, 37/3 i 37/5 w miejscowości Dziarnowo, gmina Pakość”.
 
Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.
 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Dziarnowo. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 23 lipca 2021 r.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (23 lipca 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (23 lipca 2021, 11:57:15)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (20 września 2022, 11:13:41)
Zmieniono: postanowienie prostujące omyłkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 398