Rozbudowa, przebudowa i remont mostu przez rzekę Noteć -w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław w Pakości

N/znak: KIO 7331 – 85/06                                          Pakość, dnia 2 listopada 2006 r.

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania


Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 2 listopada 2006r. zostaje zakończone postępowanie w sprawie wniosku POLWAR S.A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk, – z dnia 22 sierpnia 2006r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowy, przebudowy i remontu mostu przez rzekę Noteć - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław w miejscowości Pakość, na działkach nr: 138/1, 138/2, 80 i 1 w obrębie Pakość oraz nr 84 w obrębie Rybitwy.

 

N/znak: KIO 7331 – 85/06                                      Pakość, dnia 4 października 2006r.

Burmistrz Pakości

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku ze złożonym przez POLWAR S.A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk, wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2006r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 5 października 2006r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowy, przebudowy i remontu mostu przez rzekę Noteć - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław w miejscowości Pakość, na działkach nr: 138/1, 138/2, 80 i 1w obrębie Pakość oraz nr 84 w obrębie Rybitwy.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (5 października 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (5 października 2006, 07:06:50)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (2 listopada 2006, 13:27:04)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3081