Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni

Pakość, 22 listopada 2021 r. 
KIO.6733.14.9.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 22 listopada 2021 r. została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni na terenie działek nr 386/1, 371, 353, 328, 212/1, 288, 278/2, 332/5, 332/3, 333/2, 365, 339, 344, 346, 347, 352 obręb 2, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Pakość, 22 września 2021 r.
KIO.6733.14.4.2021 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) 

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX z dnia 07 września 2021 r., uzupełniony dnia 17 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni na terenie działek nr 386/1, 371, 353, 328, 212/1, 288, 278/2, 332/5, 332/3, 333/2, 365, 339, 344, 346, 347, 352 obręb 2, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (22 września 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (22 września 2021, 09:42:34)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (23 listopada 2021, 15:03:30)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o umorzeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 196