Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o głosowaniu korespondencyjnym

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zamiar takiego głosowania należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4 (pokój nr 15, tel. nr 52 566 60 86, fax nr 52 566 60 75, e-mail: um@pakosc.pl) – ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 5 maja 2014 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe wyborcy (nazwisko i imię –  imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL), oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów oraz wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić jak wyżej – ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, z podaniem danych osobowych wyborcy oraz właściwego dla wyborcy obwodu głosowania, w terminie do dnia 12 maja 2014 r.
 

metryczka


Wytworzył: Szymon Łepski (2 maja 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (2 maja 2014, 18:42:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412