Budowa ujęcia wód podziemnych na dz. 113/6 Rybitwy

   Pakość, dnia 9 czerwca 2021 r.

KIO.6220.9.2021.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 26 marca 2021 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie projektowanego ujęcia wód podziemnych na dz. nr 113/6, obręb 0011 -  Rybitwy, gmina Pakość.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
Pakość, dnia 25 maja 2021 r.
KIO.6220.9.2021.HR

Zawiadomienie
o zebraniu materiału dowodowego


W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 24 marca 2021 r. (data wpływu: 26 marca 2021 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 
zawiadamiam strony
 
o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie projektowanego ujęcia wód podziemnych na dz. nr 113/6 obręb nr 0011 - Rybitwy, gmina Pakość.
 
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (w dniach i godzinach pracy Urzędu), bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.
 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 

 
Osoba prowadząca: Hanna Ryterska, tel: (52) 566 60 89
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (25 maja 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (25 maja 2021, 14:41:34)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (10 czerwca 2021, 08:42:55)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 109