Wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej nr 2a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych przy ul. Jankowskiej w Pakości

   Pakość, dnia 31 grudnia 2021 r.

KIO.6220.19.2021.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 16 września 2021 r. (data wpływu), zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 31 grudnia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego – zastępczej studni głębinowej nr 2a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych, przy ul. Jankowskiej w Pakości na terenie dz. nr 332/1 obręb nr 3 w Pakości, gmina Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 

data udostępnienia w BIP - 4.01.2022 r.


 Pakość, dnia 15 grudnia 2021 r.
KIO.6220.19.2021.HR

Zawiadomienie
o zebraniu materiału dowodowego


W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. w Pakości, wnioskiem z dnia 13 września 2021 r. (data wpływu: 16 września 2021 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 
zawiadamiam strony
 
o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej nr 2a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych przy ul. Jankowskiej w Pakości na terenie dz. nr 332/1 obręb nr 3 w Pakości, gmina Pakość.
 
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (w dniach i godzinach pracy Urzędu), bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia, tj. do dnia 30 grudnia 2021 r.
 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (15 grudnia 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (15 grudnia 2021, 11:05:39)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (4 stycznia 2022, 08:27:12)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 102