Budowa 40 garaży w zabudowie szeregowej na terenie części działki nr 213/3 obręb 3, m. Pakość

 Pakość, 25 listopada 2022 r.
 KIO.6730.125.24.2022

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.125.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

zawiadamiam,

że w dniu 25 listopada 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie 40 garaży w zabudowie szeregowej na terenie części działki nr 213/3 obręb 3, m. Pakość.  

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.Pakość, 24 października 2022 r.
 KIO.6730.125.21.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.125.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

zawiadamiam,

strony postępowania, iż zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie 40 garaży w zabudowie szeregowej  na terenie części działki nr 213/3 obręb 3, m. Pakość.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od publicznego obwieszczenia.

Pakość, 24 października 2022 r.
KIO.6730.125.18.2022           
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: KIO.6730.125.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.,

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

iż na ustny wniosek Pana XXX XXXXX, będącego pełnomocnikiem wnioskodawcy, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy zmianie uległa nazwa inwestycji z budowy 40 garaży blaszanych w zabudowie szeregowej na terenie części działki nr 213/3 obręb 3, m. Pakość na budowę 40 garaży w zabudowie szeregowej na terenie części działki nr 213/3 obręb 3, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 03 października 2022 r.
KIO.6730.125.15.2022           
OBWIESZCZENIE
o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy 

Na podstawie art. 10, 49a oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 6, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: KIO.6730.125.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

zawiadamiam,

o wystąpieniu w dniu 03 października 2022 r. przez tut. organ do:
    1. Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
    2. Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie 40 garaży blaszanych w zabudowie szeregowej na terenie części działki nr 213/3 obręb 3, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z projektem decyzji oraz innymi dokumentami dotyczącymi sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu.


Pakość, 28 września 2022 r.
KIO.6730.125.10.2022           
OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 10 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 40 garaży blaszanych w zabudowie szeregowej na terenie części działki nr 213/3 obręb 3, m. Pakość oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w ww. sprawie znak: KIO.6730.125.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

zawiadamiam,

iż przedłuża się termin załatwienia ww. sprawy do 30 listopada 2022 r.
Wyznaczenie wskazanego wyżej terminu załatwienia sprawy podyktowane jest skomplikowanym charakterem niniejszego postępowania
​ 
Pouczenie
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (28 września 2022)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (28 września 2022, 14:28:24)

Ostatnia zmiana: Lidia Puszczykowska (25 listopada 2022, 11:06:12)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61