Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie części działek nr 104/2, 105/53, 105/54 obręb Rybitwy, gm. Pakość

Pakość, 15 września 2022 r.
 KIO.6733.29.10.2022

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam,

że w dniu 15 września 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie części dz. nr 104/2, 105/53, 105/54 obręb Rybitwy, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 30 sierpnia 2022 r. 
KIO.6733.29.2.2022 

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 

zawiadamiam, 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, z dnia 30 sierpnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie części działek nr 104/2, 105/53, 105/54 obręb Rybitwy, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (30 sierpnia 2022)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (30 sierpnia 2022, 11:59:18)

Ostatnia zmiana: Lidia Puszczykowska (15 września 2022, 10:23:13)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59