Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN 15kV, odcinków linii kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych nn/ szaf kablowo-pomiarowych nn

Pakość, 19 sierpnia 2022 r.
 KIO.6733.23.13.2022

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam,

że w dniu 19 sierpnia 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN 15kV, odcinków linii kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych nn/ szaf kablowo-pomiarowych nn, w związku z realizacją zadania inwestorskiego o nazwie: „Przyłącze do sieci Enea Operator Sp. z o.o. działek nr  284/28, 284/30, 284/31, 284/32, 284/33 przy ul. Żeglarskiej w miejscowości Łącko gm. Pakość” na terenie części działek nr 284/4, 17284/1, 284/29, 284/31 obręb Łącko, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 08 czerwca 2022 r.
KIO.6733.23.3.2022          
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
                                                            
zawiadamiam,

że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, z dnia 06 czerwca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN 15kV, odcinków linii kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych nn/ szaf kablowo-pomiarowych nn, w związku z realizacją zadania inwestorskiego o nazwie: „Przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. działek nr 284/28, 284/30, 284/31, 284/32, 284/33 przy ul. Żeglarskiej w miejscowości Łącko, gm. Pakość” na terenie części działek nr 284/4, 17284/1, 284/29, 284/31 obręb Łącko, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (8 czerwca 2022)
Opublikował: Magdalena Gromek (8 czerwca 2022, 12:53:34)

Ostatnia zmiana: Lidia Puszczykowska (19 sierpnia 2022, 11:45:40)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 71