Zarządzenie Burmistrza Pakości z dnia 05.10.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 października  2015 r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych dzień 25 października 2015r.  
 
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 pkt. 1, § 2a, § 4,§ 5 i § 6, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn.zm.1)   zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołać na obszarze gminy Pakość w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października   2015r. 11 obwodowych komisji wyborczych:
  • od nr 1 do 7 z siedzibą w Pakości,
  • nr 8 z siedzibą w Kościelcu,
  • nr 9 z siedzibą w Rycerzewie,
  • nr 10 z siedzibą w Wielowsi,
  • nr 11 z siedzibą w Radłowie. 
2. Składy osobowe komisji określają załączniki do niniejszego zarządzenia od nr 1 do nr 11.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi wyborczemu - Pełnomocnikowi ds. wyborów.
 
§ 3. Składy  obwodowych komisji wyborczych   podaje się  niezwłocznie do publicznej wiadomości  poprzez  umieszczenie  na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w Pakości, w siedzibie danej obwodowej  komisji wyborczej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Pakość w sekcji „Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015r.”.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki od 1 do 11 (86kB) pdf

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w D. U. z 2011r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,  Nr 134, poz. 777,  Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r.  poz. 849, 951 i 1529, z 2014r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

metryczka


Wytworzył: Lucyna Tyburcza (6 października 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (6 października 2015, 11:50:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849