Budowa studni głębinowej na dz. nr 11/2 w miejscowości Kościelec, obręb Kościelec 005, gmina Pakość, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

Pakość, dnia 18 maja 2021 r.
KIO.6220.10.2020.HR
Zawiadomienie
o zebraniu materiału dowodowego


W związku ze złożonym przez Panią xxxxxxxxxxx oraz Pana xxxxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 11 maja 2020 r. (data wpływu: 13 maja 2020 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 
zawiadamiam strony
 
o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 11/2 w miejscowości Kościelec, obręb Kościelec 005, gmina Pakość, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.
 
            Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (w dniach i godzinach pracy Urzędu), bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.
 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (18 maja 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (21 maja 2021, 10:36:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110