Budowa studni głębinowej na dz. 11/2 w m. Kościelec

Pakość, dnia 7 czerwca 2021 r.
 
KIO.6220.10.2020.HR
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Panią  xxxxx oraz  Pana xxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 13 maja 2020 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 7 czerwca 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 11/2 w miejscowości Kościelec, obręb Kościelec 005, gmina Pakość.
 
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.
 
Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

treść decyzji (456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (7 czerwca 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (9 czerwca 2021, 10:40:57)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (10 czerwca 2021, 08:40:31)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 124