Budowa stacji paliw płynnych na dz. nr 6 w Pakości


KIO.6220.2.2016.HR
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez POL-PETRO Sp. z o. o., wnioskiem z dnia 28 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
że w dniu 5 czerwca 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na działce nr 6, w miejscowości Pakość, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 – 12.00.
 
Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (9 czerwca 2017)
Opublikował: Hanna Ryterska (9 czerwca 2017, 13:09:07)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (9 czerwca 2017, 13:13:55)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380