Budowa chodnika przy ulicy Mieleńskiej

Pakość, 21 września 2022 r.
 KIO.6733.30.7.2022

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam,

że w dniu 21 września 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie chodnika przy ulicy Mieleńskiej na terenie części działki nr 22/1 obręb 1, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 02 września 2022 r.
KIO.6733.30.3.2022          
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

                                                             zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Pakość, z dnia 01 września 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy chodnika przy ulicy Mieleńskiej na terenie części działki nr 22/1 obręb 1, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (2 września 2022)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (2 września 2022, 12:32:07)

Ostatnia zmiana: Lidia Puszczykowska (21 września 2022, 10:25:50)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 71