Wydobywanie kopaliny pospolitej Wojdal

Pakość, dnia 31 maja 2021 r.
KIO.6220.31.2020.PG
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postepowania wszczętego na wniosek Kopalni Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Sp. j., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 42/4, 41/6, 41/9, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 59/2, 60, 61, 62/2, 62/3, 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 74/1, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 114/1, 115/6 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo gmina Pakość”, postanowieniem z dnia 31 maja 2021 r., znak: KIO.6220.31.2020.PG.

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdal. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 1 czerwca 2021 r.Pakość, dnia 6 maja 2021 r.
KIO.6220.31.2020.PG
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
W związku z wnioskiem złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Sp. j. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
podaję do publicznej wiadomości:
że dnia 6 maja 2021 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.31.2020.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny pospolitej związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 42/4, 41/6, 41/9, 51/1, 51/2, 51/3, 52/2,52/3, 59/2, 59/4, 60, 61, 62/1, 62/2, 62/3, 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 74/1, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 114, 115/6 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo gmina Pakość”.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.
W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdal. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 7 maja 2021 r.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (6 maja 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (10 maja 2021, 13:45:13)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (2 czerwca 2021, 09:12:51)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130