Wymiana istniejącej stacji słupowej na kontenerową stację transformatorową SN/nN wraz z budową słupów SN-15kV i nN-0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nN-0,4kV

Pakość, 07 października 2021 r. 
KIO.6733.9.13.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 07 października 2021 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek ENEA Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na wymianie istniejącej stacji słupowej na kontenerową stację transformatorową SN/nN wraz z budową słupów SN-15kV i nN-0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nN-0,4kV na terenie działek nr 60/2, 58/1, 66/3, 65/4, 56, 55/2, 57/4 obręb Jankowo oraz działki nr 84/1 obręb Ludwiniec, gm. Pakość.
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 22 lipca 2021 r. 
KIO.6733.9.5.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam, 

że na wniosek ENEA Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, z dnia 27 maja 2021 r., uzupełniony dnia 14 lipca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej wymiany istniejącej stacji słupowej na kontenerową stację transformatorową SN/nN wraz z budową słupów SN-15kV i nN-0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nN-0,4kV na terenie działek nr 60/2, 58/1, 66/3, 65/4, 56, 55/2, 57/4 obręb Jankowo oraz działki nr 84/1 obręb Ludwiniec, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (22 lipca 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (22 lipca 2021, 10:10:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (7 października 2021, 10:48:22)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 106