Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielowieś 3) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 173, obręb Wielowieś

KIO.6220.8.2019.PG
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana M... B..., pełnomocnika firmy Worm 10 Sp. z o. o. z siedzibą w Chrząszczycach ul. Opolska 25a, 46-060 Chrząszczyce, wnioskiem z dnia 29 lipca 2019 r. (data wpływu: 31.07.2019r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29 października 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielowieś 3) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 173, obręb Wielowieś, gmina Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (5 listopada 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (12 listopada 2019, 21:31:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 281