Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody usytuowanej przy ul. Jankowskiej w miejscowości Pakość, na terenie działek 331/1, 332/1 obr. 3, m. Pakość

Pakość, 11 września 2019 r. 
 KIO.6733.11.10.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E

  
Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 11 września 2019 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody usytuowanej przy ul. Jankowskiej w miejscowości Pakość, na terenie działek nr 331/1, 332/1 obręb 3, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 


Pakość, 25 lipca 2019 r. 
KIO.6733.11.3.2019       
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)       

zawiadamiam, 

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, z dnia 19 czerwca 2019 r., uzupełniony dnia 24 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej przebudowy wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody usytuowanej przy ul. Jankowskiej w miejscowości Pakość, na terenie działek 331/1, 332/1 obr. 3, m. Pakość. 
  
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia od dnia publicznego ogłoszenia. metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (25 lipca 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 lipca 2019, 13:30:05)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (11 września 2019, 14:23:53)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 346