Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz Ludkowo, gm. PakośćPakość, dnia 24 maja 2021 r.
KIO.6220.4.2021.PG
Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Pana XXXXX XXXXX, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu, reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wnioskiem z dnia 8 marca 2021 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 

zawiadamiam strony 

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 września 2020 r., znak: KIO.6220.12.2020.PG dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych, na terenie działek o nr ewid. 14, 19, 20/2, 20/11, 20/20, 20/28, 20/35, 20/43, 21/10, 21/23, 21/76, 21/77, 21/78, 21/79, 21/80, 21/84, 22/1, 27/1, obręb 1, m. Pakość oraz 38 i 127, obręb Ludkowo, gm. Pakość”. 

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.
KIO.6220.4.2021.PG

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),
 
podaję do publicznej wiadomości informację o:
 
wszczęciu z dniem 8 marca 2021 r. na wniosek Pana Wojciecha Patyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu, reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 września 2020 r., znak: KIO.6220.12.2020.PG dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych, na terenie działek o nr ewid. 14, 19, 20/2, 20/11, 20/20, 20/28, 20/35, 20/43, 21/10, 21/23, 21/76, 21/77, 21/78, 21/79, 21/80, 21/84, 22/1, 27/1, obręb 1, m. Pakość oraz 38 i 127, obręb Ludkowo, gm. Pakość”.
Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (19 marca 2021)
Opublikował: Jacek Malinowski (19 marca 2021, 12:27:53)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (21 czerwca 2021, 13:47:56)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 154