Eksploatacja ujęcia wody w miejscowości Radłowo

Pakość, dnia 7 maja 2021 r. 
KIO.6220.1.2021.PG 
ZAWIADOMIENIE 
o wydaniu decyzji 

W związku ze złożonym przez Panią XXXXXX XXXXXXX, za pośrednictwem pełnomocnika Pana XXXXX XXXXX, wnioskiem z dnia 8 lutego 2021 r. (data wpływu: 12 lutego 2021 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), 
z a w i a d a m i a m 

że w dniu 7 maja 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 /h realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 78/2, położonej w miejscowości Radłowo, obręb 0010 – Radłowo”. 

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu. Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

decyzja (648kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (7 maja 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (13 maja 2021, 13:03:59)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (13 maja 2021, 13:47:22)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 146