Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 307, 166/1, 167/3, 167/4 obręb Radłowo, gmina Pakość”.

Pakość, dnia 20 października 2021 r.

KIO.6220.7.2021.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 10 marca 2021 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m
że w dniu 20 października 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 307, 166/1, 167/3, 167/4 obręb Radłowo, gmina Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.
Pakość, dnia 24 września 2021 r.
KIO.6220.7.2021.HR
Obwieszczenie 
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 31 grudnia 2020 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 307, 166/1, 167/3 i 167/4 obręb Radłowo, gmina: Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (w dniach i godzinach pracy Urzędu), bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 


Pakość, dnia 28 maja 2021 r.
KIO.6220.7.2021.HR
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji,
podaję do publicznej wiadomości informację o:
  • wszczęciu na wniosek Pana xxxx postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 307 i 166/1, 167/3 i 167/4, obręb Radłowo, gmina Pakość”, 
  • wydaniu postanowienia z dnia 19 kwietnia 2021 r, znak: KIO.6220.7.2021.HR, ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz postanowienia z dnia 17 maja 2021 r. zawieszającego postępowanie do czasu przedłożenia raportu,
  • złożeniu w dniu 18 maja 2021 r. przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia i podjęciu zawieszonego postępowania (postanowienie z dnia 28 maja 2021 r.),
  • przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
  • wystąpieniu z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jako organu właściwego do dokonania uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu. 

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: h.ryterska@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości. Pakość, dnia 17 maja 2021 r.
               
KIO.6220.7.2021.HR
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Pana xxxxxxxxxxxxxx, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 307 i 166/1, 167/3 i 167/4, obręb Radłowo, gmina Pakość”, postanowieniem z dnia 17 maja  2021 r., znak: KIO.6220.7.2021.HR, do czasu przełożenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Radłowo. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 18 maja 2021 r.Pakość, dnia 19 kwietnia 2021 r.
KIO.6220.7.2021.HR

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
 
W związku z wnioskiem złożonym przez Pana xxxxxxxxxxxxxx, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 307, 166/1, 167/3, 167/4 obręb Radłowo, gmina Pakość”, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości:
że dnia 19 kwietnia 2021 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.7.2021.HR, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 4 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid.  307, 166/1, 167/3, 167/4 obręb Radłowo, gmina Pakość”.
 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.
W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Radłowo. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 20 kwietnia 2021 r.

postanowienie raport (287kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (19 kwietnia 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (20 kwietnia 2021, 10:28:31)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (26 października 2021, 10:15:06)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220