Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni

Pakość, 07 lutego 2022 r. 
KIO.6733.2.3.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 07 lutego 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni na terenie działek nr 365, 339, 344, 346, 347, 352, 371, 353, 328 oraz części działek nr 386/1, 212/1 obręb 2, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.Pakość, 17 listopada 2021 r. 
KIO.6733.16.3.2021

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam, 

że na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX z dnia 12 listopada 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni na terenie działek nr 365, 339, 344, 346, 347, 352, 371, 353, 328 oraz części działek nr 386/1, 212/1 obręb 2, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (17 listopada 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (17 listopada 2021, 14:19:02)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (7 lutego 2022, 10:04:46)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100